ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
โปรดระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร โดยท่านสามารถเลือกตำแหน่งงานได้มากกว่า 1 ตำแหน่งที่บริษัทเปิดรับ (เครื่องหมาย * หลังหัวข้อ เป็นข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องกรอก)
   
ตำแหน่งที่ 1* :
ตำแหน่งที่ 2 :
ตำแหน่งที่ 3 :
เงินเดือนที่ต้องการ :
บาท/เดือน
วันที่คาดว่าจะเริ่มงานได้ :
Click Here to Pick up the date
 
รายละเอียดส่วนตัว
คำนำหน้า* :
นาย นาง นางสาว
ชื่อ-สกุล ไทย* :
ชื่อ-สกุล อังกฤษ* :
วันเดือนปีเกิด :
เลขที่บัตรประชาชน* :
วันที่ออกบัตร* :
Click Here to Pick up the date
วันที่หมดอายุ*
Click Here to Pick up the date
ที่อยู่ปัจจุบัน* :
หมู่ที่ : 
อาคาร/หมู่บ้าน :
ซอย : 
ถนน :
แขวง/ตำบล : 
เขต/อำเภอ :
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ที่บ้าน* :
มือถือ : 
อีเมล์ :
   
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
ชื่อ-สกุล* :
ความสัมพันธ์*
ที่อยู่ปัจจุบัน* :
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
โทรศัพท์ที่บ้าน : 
มือถือ :
   
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา :
(ชื่อสถานศึกษา)
สำเร็จเมื่อ :
Click Here to Pick up the date
ระดับชั้น : 
คณะ/วิชาเอก :
ระดับคะแนน : 
   
มัธยมศึกษา :
(ชื่อสถานศึกษา)
สำเร็จเมื่อ :
Click Here to Pick up the date
ระดับชั้น : 
คณะ/วิชาเอก :
ระดับคะแนน : 
   
อาชีวศึกษา :
(ชื่อสถานศึกษา)
สำเร็จเมื่อ :
Click Here to Pick up the date
ระดับชั้น : 
คณะ/วิชาเอก :
ระดับคะแนน : 
   
มหาวิทยาลัย :
(ชื่อสถานศึกษา)
สำเร็จเมื่อ :
Click Here to Pick up the date
ระดับชั้น : 
คณะ/วิชาเอก :
ระดับคะแนน : 
   
อื่นๆ :
(ชื่อสถานศึกษา)
สำเร็จเมื่อ :
Click Here to Pick up the date
ระดับชั้น : 
คณะ/วิชาเอก :
ระดับคะแนน : 
   
ประวัติการทำงาน
ตั้งแต่ :
บริษัท/นายจ้าง : 
ถึง :
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ :
เงินเดือน : 
บาท/เดือน
หน่วยงาน :
รายได้พิเศษ : 
บาท/เดือน
สาเหตุที่ออก :
   
ตั้งแต่ :
บริษัท/นายจ้าง : 
ถึง :
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ :
เงินเดือน : 
บาท/เดือน
หน่วยงาน :
รายได้พิเศษ : 
บาท/เดือน
สาเหตุที่ออก :
   
ตั้งแต่ :
บริษัท/นายจ้าง : 
ถึง :
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ :
เงินเดือน : 
บาท/เดือน
หน่วยงาน :
รายได้พิเศษ : 
บาท/เดือน
สาเหตุที่ออก :
   
ประวัติการอบรม/สัมมนา
วันเดือนปีที่อบรม :
Click Here to Pick up the date
หลักสูตร : 
วันเดือนปีที่อบรม :
Click Here to Pick up the date
หลักสูตร : 
วันเดือนปีที่อบรม :
Click Here to Pick up the date
หลักสูตร : 
   
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
พิมพ์ดีด ไทย :
คำ/นาที
พิมพ์ดีด อังกฤษ :
คำ/นาที
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ :
ความสามารถพิเศษ :
   
   
 
Footer