Hanabishi Electrical Appliances (Thailand)


นโยบายการรับประกันสินค้า

              นโยบายการรับประกัน คุณภาพและการทำงานของตัวสินค้า หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า หรือใช้งานแล้ว และ ลงทะเบียนรับประกันแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การรับประกัน   คลอบคลุมสำหรับกรณีสินค้ามีปัญหา หรือ บกพร่องในการทำงาน (ปัญหาเชิงเทคนิค) ทั้งนี้ไม่รวมถึง สินค้าบุบ แตก หัก หรือ เกิดจากการใช้งานผิดวิธี

2. ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพบปัญหาตามข้อ 1 ทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

3. ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพบปัญหาตามข้อ 1 บริการซ่อมฟรี (ค่าแรงและค่าอะไหล่) *กรณีซ่อมไม่ได้เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

4. หลังจาก 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพบปัญหาตามข้อ 1 บริการซ่อมฟรีค่าแรง และลูกค้ารับผิดชอบเฉพาะค่าอะไหล่ (ถ้ามี)

5. กรณีปัญหานอกเหนือจากข้อ 1 เช่น สินค้าบุบ แตก หัก หรือใช้งานผิดวิธี สามารถส่งซ่อมได้ตลอดอายุการใช้งาน โดยมีค่าแรง และ ค่าอะไหล่ / อุปกรณ์ (ถ้ามี)