Hanabishi Electrical Appliances (Thailand)

นโยบายการผลิต

              บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  มุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมประยุกต์ กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศ รวมถึงเครื่องจักรทุกเครื่องซึ่งได้รับการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบ การทำงานอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่คุณภาพของอะไหล่แต่ละชิ้น จนถึงสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งผ่านระยะเวลาการตรวจสอบกว่า 1,000 ชั่วโมง จึงมั้นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยม อายุการใช้งานทนทานยาวนาน และการเน้นถึงคุณภาพของสินค้านี่เอง ทำให้สินค้า ฮานาบิชิ สามารถอยู่คู่คนไทยจนถึงปัจจุบัน ดังคำขวัญของบริษัท สินค้าคุณภาพ คู่ครัวเรือน